Centre National d'Eau Vive

Kalenner - Calendrier - Kalender - Calendar

HOME

CALENDAR-NEWS
AGENDA
Pegel-Meteo
PICTURES
DOWNLOADS

ISSUED 20/05/2020, 22h00

Wegen ungelösten administrativen Problemen,

können wir momentan diesen Kalender nicht betreuen und Buchungsanfragen nicht bearbeiten.

Wir bitten um Entschuldigung.

Pour des raisons de problèmes administratifs non résolus,

nous ne pouvons momentanément pas assurer le suivi de ce calendrier et le traitement de réservations.

Nous nous excusons.

Due to unsolved administrative problems,

we cannot assume momentary the update of this calendar and the handling of bookings.

We apologise.

..................................................................................................................................................

Lien vers les instructions officielles du Ministère des Sports.

Link zu den offiziellen Bestimmungen des Sportministeriums.

Link to the official instructions from the Sports Ministry.

http://sport.public.lu/fr/actualites/articles/2020/05/protocoles-securite-sante/FLCK-reprise-canoe-kayak.pdf

Allgemeine Bestimmungen für Luxemburg.

Instructions générales pour le Luxembourg.

General instrcutions for Luxembourg.

www.covid19.lu

..................................................................................................................................................

LU - Gudde Moien,

hei ass d'Kalennersäit vum C.N.E.V.

Dir fannt en AGENDA wou Dir iwwerpréiwe kënnt  op eng Reservatioun vum Wëllwaasserkanal virläit.

Mir iwwerhuele keng Garantie datt zu dem gewënschten Zäitpunkt de Kanal a Betrib ass an de Vestiaire op ass.

Vum 3. Juni bis 30. August 2020 ass de Vestiaire vu Mëttwochs bis Sonndes vun 11h00 bis 18h00 op.

Während dëser Zäit leeft och eng touristesch Aktivitéit mat Sit-on-top op dem Kanal.

De Kanal ka kuerzfristeg ouni Ukënnegung zou gemaach gi wann: net genuch Waasser do ass, zevill Waasser do ass, en techneschen Defekt virläit oder eng aner Uersaach virläit déi d'Sécherheet vun de Benotzer net méi garantéiert.

Net-Lëtzebuerger Gruppen, kënne Bléck vu maximal 2 Stonnen hannerenee buchen mat dotëscht enger Paus vun 2 Stonnen. Domat sollen och aner Gruppen d'Méiglechkeet kréien, fir ze paddelen.

Reservatioun nëmme fir mindestens 10 Paddler op dem Kanal. Wa manner wéi déi gemellten 10 Paddler ukommen, ass d'Reservatioun automatesch annuléiert.

Trainingsstonne fir Slalom an Descente-Competiteuren hunn ëmmer Prioritéit.

Reservatiounsufroe gi vun Méindes bis Donneschdes beaarbecht. Ufroe vu Freides bis Sonndes, ginn nom Weekend gekuckt.

All aner Informatiounen fannt Dir op www.cnev.lu

FR - Bonjour,

voici la page du calendrier du C.N.E.V.

Vous y trouverez un AGENDA vous renseignant sur l'état des réservations sur le canal d'eau vive.

Nous ne pourrons garantir l'accessibilité du canal et du vestiaire au moment de votre choix.

Du 3 juin au 30 août 2020, le vestiaire sera ouvert du mercredi au dimanche de 11h00 à 18h00.

Pendant cette période, une activité touristique avec sit-on-top se déroulera sur le canal.

Le canal pourra à tout moment être fermé à la navigation sans annonce si: les niveaux d'eau sont trop bas ou trop hauts, en cas de défaut technique ou pour toute autre raison mettant en péril la sécurité des utilisateurs.

Les groupes non-Luxembourgeois ne pourront réserver que des blocs de 2 heures d'affilée espacés d'une pause de 2 heures. Ceci afin de laisser la possibilité à d'autres groupes de profiter des installations.

Les réservations sont uniquement des réservations prioritaires et non pas exclusives. les groupes/kayakistes sans réservations devront se coordonner sur place avec les groupes réservés.

Réservation à partir de 10 kayakistes sur le canal. Si moins que les 10 kayakistes réservés arrivent, la réservation est automatiquement annulée.

Les séances d'entraînement pour compétiteurs Slalom et Descente ont toujours la priorité.

Les demandes de réservation sont traitées du Lundi au Jeudi. Les demandes du Vendredi au Dimanche sont traitées après le Weekend.

Pour toute autre information, veuillez consulter www.cnev.lu

DE - Guten Tag,

dies ist die Kalenderseite des C.N.E.V.

Sie finden hier einen AGENDA zum Überprüfen des Buchungsstands auf dem Wildwasserkanal.

Wir können die Befahrbarkeit des Kanals und den Zugang zu den Umkleiden zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt nicht garantieren.

Vom 3. Juni bis zum 30. August 2020 sind die Umkleiden geöffnet von Mittwoch bis Sontag, von 11h00 bis 18h00.

Während diesem Zeitraum läuft auch eine kanutouristische Aktivität mit Sit-on-top auf dem Kanal.

Die Befahrung des Kanals kann jederzeit kurzfristig und ohne Ankündigung aus folgenden Gründen untersagt werden: zu niedriger oder zu hoher Wasserstand, wegen eines technischen Defektes oder aus allen anderen Gründen welche die Sicherheit der Benutzer einschränken.

Nicht-Luxemburger Gruppen können Blocks von maximal 2 Stunden Dauer buchen mit einer Pause von 2 Stunden dazwischen. Dies um anderen Gruppen ebenfalls die Gelegenheit zur Nutzung des Kanals zu geben.

Die Buchungen sind lediglich Prioritäts-Buchungen und stellen keine exklusive Nutzung dar. Gruppen/Kanuten ohne Buchung müssen sich vor Ort mit der gebuchten Gruppe absprechen.

Buchung erst ab 10 angereisten Kanuten auf dem Kanal. Reisen weniger als die 10 angemeldeten Kanuten an, so ist die Buchung automatisch hinfällig.

Trainingseinheiten für Slalom und Abfahrts-Wettkämpfer haben stets Vorrang.

Buchungsanfragen werden von Montag bis Donnerstag behandelt. Anfragen von Freitag bis Sonntag werden erst nach dem Wochenende bearbeitet.

Alle anderen Informationen finden Sie unter www.cnev.lu

EN - Dear visitor,

this is the calendar page for the C.N.E.V.

You will find an agenda, giving an overview about the current bookings for the canal.

We cannot guarantee the accessibility for the canal nor for the changing rooms at the requested dates.

From 3. June until 30. August 2020, the changing rooms are open from 11h00 until 18h00.

Within this time, a tourist activity with sit-on-top is also running on the canal.

The canal can be closed at any time without any announcement due to the following reasons: too low or too high waterlevels, technical problems or all other reasons what can put at risk the users safety.

Non-Luxembourgisch groups can only book blocs of 2 hours with a 2 hours pause in between. This will give the opportunity to other groups to practice on the canal.

Bookings are only priority bookings, not for exclusive use of the canal. Groups or persons without booking have to agree with priority bookings.

Booking only up to 10 paddlers arrived at the canal. If less than the 10 booked kayakers arrive, than the booking is automatically cancelled.

Training sessions for Slalom and Downriver competitors have always priority.

Requests are treated from Monday until Thursday. Requests from Friday until Sunday are treated after the weekend.

All other informations can be found at www.cnev.lu

 


Contact:

Réservations / Buchungen / bookings : booking@cnev.lu
 
demande d'autres informations / andere Informationsanfragen / other information requests: info@cnev.lu
Copyright © 2016-2018 CENTRE NATIONAL d'EAU VIVE / Fédération Luxembourgeoise de Canoë-Kayak a.s.b.l.